ประวัติสมาคมค้าทองคำ Gold traders association history

ประวัติสมาคมค้าทองคำ

ประวัติสมาคมค้าทองคำ ปัญหาในยุคแรก จุดดำเนิดสมาคม การก่อตั้งสมาคมค้าทองคำ ผลงานต่างๆของสมาคมค้าทองคำ ไม่ว่าจะเป็น ด้านโครงสร้างภาษี หรือด้านพัฒนาอุตสาหกรรม รวบรวมไว้ที่นี่

วัตถุประสงค์ของสมาคมค้าทองคำ

 1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับ การค้าทองคำ
 2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับ บุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทองคำ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมการเงิน หรือ เศรษฐกิจ
 3. ประสานความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการข่าวสารการค้า ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับการตลาดการค้าทองคำ
 4. ขอสถิติ หรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิก เกี่ยวกับการดำเนินการค้าทองคำ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมจากสมาชิก
 5. ส่งเสริมคุณภาพของทองคำที่สมาชิกเป็นผู้ผลิต หรือจำหน่ายให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงการผลิต และการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
 6. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมคุณภาพทองคำให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ
 7. ส่งเสริมการผลิตเพื่อให้ทองคำมีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 8. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
 9. ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว
 10. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 11. ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านงานสวัสดิการ เท่าที่ไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้าพุทธศักราช 2509
 12. ไม่ดำเนินการในทางการค้า หรือการเมืองอย่างใดทั้งสิ้น

ยุคแรกของการค้าทองคำในไทย

การค้าทองคำของไทยในยุคแรกนั้น เมื่อในอดีต วงการค้าทองคำ จะเป็นลักษณะต่างคนต่างทำ ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการประกอบการค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เปอร์เซ็นต์ทองที่ไม่เท่ากัน โดยผู้ค้าทองบางรายผลิตทอง 99% บางรายก็ผลิตทอง 97% มีการแข่งขันโดยการทำการตลาด เรื่องค่ากำเหน็จ การแจกของชำร่วย การกำหนดเวลาเปิด – ปิดร้าน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไข

ต้นกำเนิด “ชมรมร้านค้าทอง 11 ห้าง”

เมื่อเกิดสภาพปัญหาดังที่ได้กล่าวมา เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น ด้านผู้ประกอบการร้านค้าทองรายใหญ่ในย่านถนนเยาวราช จึงได้มีการรวมตัวกันมาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆจากปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้การแข่งขันมีความเสมอภาคกัน  พร้อมทั้งกำหนดมาตรฐานการค้าทองคำร่วมกัน โดยในที่ประชุมเห็นควรที่จะจัดรวมกลุ่มให้เข้มแข็งขึ้น จึงจัดตั้งเป็นชมรมขึ้นมาภายใต้ชื่อว่า  “ชมรมร้านค้าทอง 11 ห้าง”

ก่อตั้ง “สมาคมค้าทองคำ”

ทางด้านชมรมร้านค้าทอง 11 ห้าง ได้มีการทำงานอย่างหนักโดยมุ่งมั่นพัฒนาการทำการค้า และความร่วมมือกันในเรื่องต่าง ๆ เมื่อการค้ามีการพัฒนามากขึ้นก็เริ่มเกิดผลลัพธ์ที่ดี ทางภาครัฐจึงนำกฎระเบียบต่าง ๆ เข้ามาบังคับใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น เรื่องการจัดเก็บภาษี และต่อมาแกนนำในชมรมฯ ได้มีความเห็นว่าควรที่จะจัดตั้งเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการ

 

จนกระทั่งในปี พ.ศ.2526 ทางกลุ่มชมรมฯ ได้ยื่นขอจดทะเบียน จัดตั้งเป็นสมาคมขึ้นภายใต้ชื่อว่า “สมาคมค้าทองคำ” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2526 

 

โดยสมาชิกสมาคมในระยะแรกประกอบด้วยร้านค้าทองในย่านเยาวราช และภายหลังต่อมาได้มีสมาชิกที่ประกอบธุรกิจค้าทองคำจากทั่วประเทศเข้ามาเพิ่มเติมขึ้นเป็นลำดับ

ผลงานที่ผ่านมาของสมาคมค้าทองคำ

ทางด้านโครงสร้างภาษีอากร

สมาคมค้าทองคำได้มีการผลักดันแก้ปัญหาโครงสร้างภาษีอากร โครงสร้างภาษีอากรนั้นนับเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจค้าทองคำและมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง ซึ่งสมาคมฯ ได้มีบทบาทผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และเอื้อต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการค้าทองคำทั้งประเทศ

การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีศุลกากร สำหรับการนำเข้าทองคำแท่ง

สืบเนื่องจากในสมัยก่อนการนำเข้าทองคำแท่งจะต้องเสียภาษีนำเข้าในอัตราสูงถึง 35% ส่งผลให้มีการลักลอบนำทองคำเข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม โดยสมาคมฯ ให้มุมมองว่า ทองคำ เปรียบเสมือนเงินตรา และสามารถนำมาเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศได้เมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ 

 

ดังนั้น จึงเสนอรัฐบาลในขณะนั้นให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าทองคำแท่ง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวของเศรษฐกิจ และเป็นแนวทางที่เป็นสากล จนรัฐบาลมีความเห็นที่สอดคล้องกัน และมีการปรับลดอัตราภาษีเหลือ 5% และต่อมาได้ ลดลงเหลือ 0% ในปี 2535 ซึ่งทำให้ประชาชนผู้บริโภค สามารถซื้อทองคำแท่งในราคาที่สะท้อนความเป็นจริงกับตลาดโลก ทำให้ตลาดการค้าขายทองคำในประเทศไทยเกิดการขยายตัวอย่างมาก

การเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีสำหรับธุรกิจค้าทองคำ ภาษีโภคภัณฑ์, ภาษีการค้า, ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)

การจัดเก็บภาษีในรูปแบบเดิมมีปัญหาในทางปฏิบัติ และก่อให้เกิดปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีอย่างมาก ภาษีมูลค่าเพิ่มมีผลทำให้กำลังซื้อของประชาชน และความต้องการที่จะเปลี่ยนทองรูปพรรณใหม่ปรับลดลง เนื่องจากต้องเสียภาษีซ้ำซ้อน ส่งผลให้ธุรกิจการค้าทองคำไม่ขยายตัว

 

สมาคมฯ จึงเป็นตัวแทนผลักดันการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษี VAT โดยการให้ข้อมูล และเปรียบเทียบผลดีผลเสีย ซึ่งผลจากการที่สมาคมฯ ผลักดันในครั้งนั้น ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีในรูปแบบใหม่ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกับสากล โดยจัดเก็บภาษีเฉพาะส่วนต่างของมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากราคาทองคำแท่ง ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปี 2543 และส่งผลทำให้ตลาดการค้าขายทองรูปพรรณของประเทศไทยเกิดการขยายตัวอย่างมากเช่นกัน

ทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และธุรกิจค้าทองคำ

การสร้างมาตรฐานเปอร์เซ็นต์ทอง 96.5% ทั่วประเทศ

นอกจากเรื่องการจัดระเบียบภาษีในวงการค้าทองคำแล้ว อีกหนึ่งผลงานที่ถือว่าสร้างความประทับใจให้กับร้านค้าทองคำทั่วประเทศก็คือ การร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในการสร้างมาตรฐานทองรูปพรรณให้มีเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของทอง 96.5% เริ่มตั้งแต่ต้นทาง คือการควบคุมโรงงานผู้ผลิตหรือร้านค้าส่งทุกราย ให้ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานตามที่กำหนด ไปจนถึงปลายทางก็คือร้านค้าปลีก โดยมีการสุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของทองอยู่เสมอ ถือเป็นการตรวจจากต้นน้ำ เมื่อต้นน้ำดี ปลายน้ำย่อมดีตามไปด้วย

 

ทำให้ในปัจจุบัน ปัญหาทองเขียวหรือทองเปอร์เซ็นต์ต่ำที่พบบ่อยครั้งในอดีต หมดไปจากท้องตลาด ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับทองรูปพรรณที่ได้มาตรฐาน แม้ว่าในช่วงแรกของการดำเนินงานจะมีแรงต้าน เพราะเห็นว่าการที่จะสร้างมาตรฐานเดียวกันนั้นยุ่งยาก แต่เมื่อผู้ค้าทองส่วนใหญ่เข้าใจว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานแล้ว จะทำให้การค้าทองได้รับความน่าเชื่อถือ และส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจในอนาคต ผู้ประกอบการหลายรายก็เริ่มให้ความร่วมมือและเข้าร่วมในการดำเนินงาน

 

ในอดีตผู้บริโภคที่ต้องการจะซื้อทองก็จะมุ่งหน้ามายังเยาวราชเพราะเข้าใจว่าเป็นทองที่มีมาตรฐาน แต่เมื่อมีการจัดทำโครงการนี้ขึ้น มีเครื่องหมายที่ประกาศรับรองจาก สคบ. และ สคบ. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงมาตรฐานดังกล่าว ก็ทำให้บรรดาร้านค้าทองทั่วประเทศมีผลประกอบกิจการค้าขายที่ดีขึ้น และทำให้เห็นชอบกับแนวทางการดำเนินงานของสมาคมค้าทองคำ

การให้ความคุ้มครองผู้บริโภคโดยการประกันราคารับคืนทองรูปพรรณ

สมาคมค้าทองคำ ได้ให้ความร่วมมือภาครัฐ ในการประชาสัมพันธ์ให้ร้านทองประกันราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณของตัวเอง ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า หากซื้อทองจากร้านนั้น ๆ และเมื่อนำมาขายคืน จะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ทำให้ร้านทองเห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินงานของสมาคมฯ ที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค และทำให้การค้าขายทองคำของไทยมีความคล่องตัวขึ้น

การจัดการปัญหาทองปลอม

จากการที่มีกลุ่มมิจฉาชีพ ผลิตทองปลอมออกมาเพื่อหลอกขาย หรือขายฝากให้แก่ร้านทองทั่วไป ในรูปแบบของทองรูปพรรณเก่า โดยลักษณะพฤติกรรมของคนร้ายจะกระทำเป็นขบวนการ และมีความยากลำบากในการเอาผิด ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ก่อความเสียหายโดยภาพรวมจำนวนมหาศาล

 

สมาคมฯ จึงได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ ขึ้นมาดูแลปัญหานี้ และได้ประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สภาทนายความ ฯลฯ โดยที่ผ่านมาได้มีการทลายแหล่งผลิตทองปลอม และกลุ่มแก๊งต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง 

 

และยังได้จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ ในโครงการ “รู้ทันทองปลอม สัญจร” ซึ่งจัดไปยังภูมิภาคต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งปัจจุบันทำให้ปัญหาทองปลอมลดน้อยลงเป็นอย่างมาก

การกำหนดและประกาศราคาทองคำของประเทศไทย

สมาคมค้าทองคำ เป็นผู้กำหนดและประกาศราคาทองคำของประเทศไทย โดยได้รับการยอมรับเป็นราคาอ้างอิงกลางของประเทศไทย ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐเอกชน เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

สมาคมค้าทองคำ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมราคาทองของสมาคมฯ คอยกำกับดูแลตลอดช่วงเวลาการซื้อขาย โดยการตัดสินใจปรับ ขึ้น-ลง ราคาทองคำในประเทศแต่ละครั้ง ทางสมาคมฯ จะพิจารณาองค์ประกอบของราคาทองคำในตลาดโลก ค่าเงินบาท อัตราค่า Premium รวมถึง Demand และ Supply ภายในประเทศเป็นสำคัญ โดยกล่าวได้ว่า ตลาดค้าทองคำของไทยนั้น เป็นตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ และสามารถดำเนินไปด้วยกลไกตลาดอย่างแท้จริง

รายนามคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ วาระปี 2562-2563 (สมัยที่ 19)

 • คุณจิตดต ตั้งสิทธิ์ภักดี (นายกสมาคมค้าทองคำ บจ.ห้างขายทองจินฮั้วเฮง)
 • คุณพิชญา พิสุทธิกุล (อุปนายกสมาคม คนที่ 1 บจ.เลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์)
 • รศ.ดร.จักษ์ อัศวานันท์ (อุปนายกสมาคม คนที่ 2 หจก.ห้างทองบ้านฮั่วล้ง)
 • คุณอุบล วิริยะผล (อุปนายกสมาคม คนที่ 3 หจก.ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี่)
 • คุณสุพจน์ โรจนากี (อุปนายกสมาคม คนที่ 4 บจ.ห้างค้าทอง หลูชั้งฮวด 2498)
 • คุณพรชัย สุดายุวร (เลขาธิการสมาคม บจ.หลูชั่งเฮงเฮงฮวด)
 • คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย (รองเลขาธิการสมาคม บจ.ห้างขายทองใบเยาวราชฯ)
 • คุณเดชนรินทร์ ภัคอธิคม (รองเลขาธิการสมาคม บจ.ซินคีเชียงค้าส่ง)
 • คุณกีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ (นายทะเบียน บจ.ห้างทอง จิ้นไถ่เฮง)
 • คุณวิฑูร จุฑาวรากุล (เหรัญญิก บจ.จูเจียบเซ้ง)
 • คุณสันติ เอื้ออำนวยพร (รองเหรัญญิก บจ.ทองภัทรโกลด์ฯ)
 • คุณพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ (กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บจ.วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ)
 • คุณวรชัย ตั้งสิทธิ์ภักดี (กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บจ.จีทีโกลด์ บูลเลี่ยน)
 • คุณธนรัชต์ พสวงศ์ (กรรมการฝ่ายตรวจสอบ บจ.ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัช)
 • คุณพีรพันธ์ วชิรคพรรณ (กรรมการฝ่ายปฎิคม บจ.เล่งหงษ์)
 • คุณรัฐวงศ์ พสวงศ์ (กรรมการฝ่ายปฎิคม บจ.ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง)
 • คุณสิทธิศักดิ์ วชิรคพรรณ (กรรมการฝ่ายสวัสดิการ หจก.ทองเล้งหงษ์)
 • คุณบุญเลิศ สิริภัทรวณิช (กรรมการฝ่ายประสานงานกฎหมาย บจ.บ้านช่างทอง)
 • คุณสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ (กรรมการฝ่ายประสานงานกฎหมาย บจ.ห้างทองน่ำเชียง)
 • คุณสมศักดิ์ ตัณฑชน (กรรมการฝ่ายจัดหารายได้ บจ.ห้างทองชินเจี้ยเชียง)
 • คุณชยากร ดีมั่นคงวณิช (กรรมการฝ่ายจัดหารายได้ บจ.ห้างทอง คุณฮั้ว หล่อ)
แหล่งที่มา: สมาคมค้าทองคำ
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

บทความแนะนำ

สมาชิก สมาคมค้าทองคำ

รายชื่อร้านสมาชิกสมาคมค้าทองคำ

รายชื่อสมาชิกสมาคมค้าทองคำ สมาชิก สมาคมค้าทองคำ รวมรายชื่อสมาชิกสมาคมค้าทองคํา แบ่งตามภูมิภาค รายจังหวัดทั้งหมด อ้างอิงจาก สมาคมค้าทองคำ

ทองคํามีกี่ประเภท

ทองคํามีกี่ประเภท ทองคำ นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นแร่ธาตุที่มีมูลค่าสูงเพราะมีปริมาณจำกัด แต่หลายท่าน อาจเคยได้ยินว่ามีทองที่เป็นสีอื่นๆอีก เช่น ทองขาว ทองคำดำ

ทองเค คืออะไร

ทองเค คืออะไร

ทองเคคืออะไร ทองเค คืออะไร ทองเก๊ หรือเปล่า เห็นออกเสียงคล้ายๆกัน ทองเคมีกี่แบบ และทองเคดูยังไง ทองเคขายได้ไหม

ทองรูปพรรณคืออะไร

ทองรูปพรรณ คืออะไร

ทองรูปพรรณ คือ ทองรูปพรรณ ต่างจาก ทองคำแท่ง อย่างไร และทำไม ราคาทองทั้งสองแบบถึงไม่เท่ากัน